Recept 17: Odkrývání konečných vlastníků firem čerpajících veřejné prostředky

Stát, jako správce peněz svěřených mu občany, musí vědět, komu dává peníze občanů. Občan má právo požadovat od státu, aby jeho peníze co nejvíce šetřil, aby mu sdělil, komu jeho peníze dává…a aby obojí účinně kontroloval. Odkrytí vlastníků firem získávajících veřejné prostředky je jediným prostředkem jak zajistit, že koneční beneficienti veřejných peněz budou známí jak státu, tak veřejnosti. Díky tomu bude zřejmé, zda ministři a úředníci nevlastní firmy, kterým přidělují veřejné zakázky, dotace a jiné veřejné prostředky.

Co by měla obsahovat chytrá pravidla o svlékání do naha těch firem, které získávají veřejné prostředky?

Povinné subjekty, které by měly odkrýt vlastnickou strukturu

 • Všechny společnosti získávající veřejné prostředky, ať už přímo či nepřímo.*
 • Výjimky: společnosti, jejichž akcie se obchodují na burze (akcie se obchodují příliš rychle na to, aby bylo možné vlastníky stále monitorovat, a ani to není technicky možné), banky a pojišťovny (jejich vlastnickou strukturu kontroluje ČNB, k jakékoli změně akcionářů musí dát ČNB souhlas).

Způsob odkrytí vlastnické struktury

 • Společnost získávající veřejné prostředky zašle státu prohlášení o vlastnické struktuře, ve kterém přehledně graficky zobrazí svou vlastnickou strukturu až po konečné vlastníky, jež jsou fyzickými osobami.
 • Vlastnickou strukturu až po konečné vlastníky, jež jsou fyzickými osobami, doloží elektronickými výpisy z příslušných rejstříků či účtů akcií.**
 • Zahraniční společnosti s listinnými akciemi, jež chtějí získávat veřejné prostředky od českého daňového poplatníka, ať už přímo či prostřednictvím dceřiných českých společností, mají povinnost složit listinné akcie do úschovy za účelem prokázání vlastnictví.
 • Prohlášení o vlastnické struktuře podložené výpisy ve formátu pdf. zašle dotčená společnost prostřednictvím datové schránky centrálnímu úřadu. Tímto centrálním úřadem by měl být nejlépe Finanční analytický úřad ministerstva financí, který je k takové kontrole personálně i materiálně vybaven.

Kontrola vlastnické struktury

 • Zaslání vyplněného formuláře s výpisy v pdf emailem prostřednictvím datové schránky centrálnímu úřadu.***
 • V případě pochybností o správnosti vlastnické struktury požádá Finanční analytický útvar ministerstva financí o kontrolu policii. Ověřování podezřelých vlastnických struktur v zahraničí může probíhat prostřednictvím spolupráce na základě mechanismů upravených v Úmluvě OSN proti korupci. Ze zemí, jejichž úřady nespolupracují, by nebylo možné vlastnit české firmy čerpající veřejné peníze.
 • Po kontrole správnosti zveřejňuje Finanční analytický útvar ministerstva financí kompletní vlastnickou strukturu na internetu.
 • Vlastnická struktura musí být odkryta minimálně po celou dobu čerpání veřejných peněz a eventuálně ještě rok či dva poté, neboť k výplatě dividend z firem dochází zpravidla s určitým zpožděním. Pokud se vlastnická struktura společnosti čerpající veřejné peníze v průběhu čerpání změní, společnost předkládá aktualizovanou strukturu na konci kvartálu, kdy ke změně došlo; pokud se během čerpání peněz nezmění, předkládá společnost vlastnickou strukturu až ke konci čerpání veřejných peněz.

Vyřešení tzv. bílých koní

 • Advokátům by bylo vhodné zakázat zastupování vlastníků firem, jež získávají veřejné prostředky, za účelem zakrytí identity skutečných vlastníků těchto firem.

Opatření na co nejširší rozprostření toků veřejných peněz

 • Žádná fyzická osoba by nesměla získávat přes firmy, které vlastní, více než určité procento veřejných peněz.

Forma provedení opatření na rozkrývání vlastnických struktur

 • Odhalení celé vlastnické struktury až po konečné vlastníky, jež jsou fyzickými osobami, u firem, jež čerpají veřejné peníze, tzv. svléknutí firmy do naha, je nutné provést na základě veřejnoprávního předpisu. Pouze veřejnoprávní norma totiž může ukládat povinnosti i zahraničním firmám – na rozdíl od soukromoprávních norem, jako je nový občanský zákoník či zákoník o obchodních korporacích, které řeší existenci (listinných) akcií společností registrovaných v ČR.

* Společnosti čerpající dotace, společnosti provádějící veřejné zakázky, včetně subdodavatelů, společnosti, jež od státu něco kupují či státu něco prodávají, a společnosti, jež státu něco pronajímají nebo si od státu něco pronajímají, a konečně společnosti, jež obchodují se státními podniky či státem vlastněnými společnostmi v oblasti zajišťování věcí veřejného zájmu.
** V případě, že společnost nemůže doložit, kdo je minoritním akcionářem (např. do 5% podílu na společnosti), zveřejňuje daná společnost, komu vyplácí v daném případě zisk či dokládá, že neznámému akcionáři zisk nevyplácí vůbec.
*** Vyplněný formulář s výpisy v pdf. je na FAÚ MF zpracován IT programem (odhadovaná cena cca 1 – 5 mil. Kč), který převede údaje z formuláře do grafického „pavouka", aby šlo rychle zkontrolovat, zda výpisy odpovídají údajům ve formuláři.


Aktuality

Firmy z daňových rájů získaly v Česku během osmi let veřejné zakázky za 244 miliard korun, Ihned.cz, 17/6/2015, ČTK, http://byznys.ihned.cz/c1-64182790-firmy-z-danovych-raju-ziskaly-v-cesku-behem-osmi-let-verejne-zakazky-za-244-miliard-korun

Kontrola: Brněnský rektor přihrál zakázku své firmě, Lidovky.cz, 21/5/2015, Martin Rychlík, http://www.lidovky.cz/kontrola-brnensky-rektor-prihral-zakazku-sve-firme-fyp-/zpravy-domov.aspx?c=A150521_103442_ln_domov_ELE

Případ ústeckých drtičů ledvinových kamenů, Echo24.cz, 30/3/2015, Petr Holub,http://echo24.cz/a/wsuPA/pripad-usteckych-drticu-ledvinovych-kamenu

Lobbista ČSSD odklonil dům, policie ho ale zmrazila manželce, Aktualne.cz, 11/2/2015, Nohl, Radek, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/lobbista-cssd-odklonil-dum-policie-ho-ale-zmrazila-manzelce/r~5a13fc82b13011e49bec0025900fea04/

Kauza Lesů: Policie viní čtyři lidi z praní špinavých peněz, aktualne.cz, 22/1/2015,  Radek Nohl, Petr Koděra, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/policie-zatykala-kvuli-zakazkam-lesu-obvinen-je-i-lobbista/r~ec8bc4b8a21311e486b9002590604f2e/

Zobrazit více aktualit

Otázky a odpovědi o rozkrývání skutečných vlastníků firem získávajících veřejné prostředky

Proč problém konečných vlastníků firem získávajících veřejné prostředky nevyřešilo zrušení anonymních (listinných) akcií?

Zrušení anonymních (listinných) akcií pomůže odhalit vlastníky českých firem. Nepomůže však odhalit vlastníky zahraničních firem nebo českých firem vlastněných zahraničními firmami. Český zákonodárce může zrušit anonymní akcie pouze v Česku a u českých společností. Český zákonodárce nemůže zrušit anonymní akcie například na Panenských ostrovech u firem, které jsou zde registrovány. Jestliže tedy česká firma získávající veřejné prostředky bude vlastněna firmou z Panenských ostrovů, jejíž vlastník bude neznámý, není i přes zrušení anonymních listinných akcií nadále nijak možné pro české orgány či veřejnost zjistit, kdo je skutečným konečným vlastníkem dotčené české firmy získávající veřejné prostředky.

Další otázky a odpovědi

Chcete vědět více o rozkrývání skutečných vlastníků firem získávajících veřejné prostředky?

Příklady údajného odklánění veřejných peněz pomocí anonymity konečných vlastníků firem

Kauza OPENCARD.  V asi mediálně nejznámější korupční kauze hlavní město Praha vyplatilo společnosti Haguess téměř miliardu korun za dodání karty OPENCARD. Firma Haguess, a.s. má anonymní vlastníky. Není možno zjistit, kdo inkasoval zisky (dividendy) vytvořené touto firmou a zda těmito osobami nebyli právě politici, kteří o udělení zakázky na OPENCARD za Prahu rozhodovali.

Kauza IZIP. Obdobnou konstrukci přihrání veřejné zakázky firmě s neznámými skutečnými vlastníky lze vysledovat v neméně známé korupční kauze IZIP. Veřejná zdravotní pojišťovna (VZP) zadala veřejnou zakázku na vytvoření elektronických knížek pacientů firmě IZIP a za provedení této zakázky ji vyplatila. Podle zpráv z médií měly být údajnými „anonymními“ vlastníky firmy IZIP poslanci Evropského parlamentu za ODS Ouzký a Cabrnoch.

Kauza Martin Roman, ČEZ a zakázky pro plzeňskou Škodu. Martin Roman, v letech 2004 až 2011 předseda představenstva státem vlastněné společností ČEZ, tj. osoba spravující společnost vlastněnou státem, uzavíral za ČEZ smlouvy s plzeňskou Škodou, konkrétně s firmami Škoda Holding, Škoda Power a Škoda Transportation, které údajně sám tajně vlastnil. Část veřejného majetku ČEZu poslal firmě Škoda a nelze vyloučit (avšak na druhou stranu ani prokázat), že si ze Škody nevybral peníze (dividendu) do vlastní kapsy. Rovněž nelze vyloučit, ale ani prokázat, že Martin Roman „anonymně“ (ne)vlastnil firmy na Marshallových ostrovech, které přes složité struktury vlastnily uvedené firmy Škoda Holding, Škoda Power a Škoda Transportation, přes které si tyto peníze (dividendy) vybíral. Útvar odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) nedošel k závěru, že Martin Roman spáchal trestný čin, neboť „nebyla prokázána jeho majetková účast ve společnostech Škoda či Škoda Holding a.s. v době, kdy byl generálním ředitelem a předsedou představenstva ČEZ,“ uvedla mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Štěpánka Zenklová.[ii] Z uvedeného závěru lze usuzovat, že orgány činné v trestním řízení se pravděpodobně nedostaly k informacím z příslušných rejstříků na Marshallových ostrovech, kdo byl skutečným vlastníkem firem tam registrovaných, přes které se dle Mladé Fronty DNES vyváděly peníze ČEZu. Z toho vyplývá, že pokud si vytvoříte anonymní vlastnictví firmy čerpající od státu peníze v tom správném neprůhledném daňovém ráji, jako jsou například Marshallovy ostrovy, bude na vás česká spravedlnost krátká.

Kauza úložiště jaderného odpadu pro Temelín vybudované pro ČEZ firmou s anonymními vlastníky. „Společnost CEEI vybudovala pro ČEZ temelínské úložiště jaderného odpadu. Její tajemný vlastník si přišel až na miliardu korun a poté za sebou důkladně zametl stopy. Firmu přestěhoval na Kypr. Detailní pohled do obchodního rejstříku ukazuje, že společnost CEEI původně patřila lichtenštejnské firmě UBIE. Jejího vlastníka se tuzemským politikům ani manažerům společnosti ČEZ nepodařilo určit. Přesto společnosti přiklepli obří zakázku. Mezisklad přišel na 1,55 miliardy, i když stejná stavba u německé elektrárny Isar stála necelou polovinu.“[iii]

Kauza České energetické přenosové soustavy (ČEPS). „Stát hodlá v příštích deseti letech investovat do soustavy na přenos elektřiny pět miliard ročně. Víc než polovinu zakázek dostává společnost, jejíž údajný majitel sídlí v Nikósii. Deník Insider s odvoláním na webové stránky společnosti ČEPS píše, že v roce 2010 investovala do obnovy a rozvoje přenosové soustavy více než 2,5 miliardy korun. Insider také uvádí, že má též k dispozici dokumenty, podle kterých ve stejném roce ČEPS pověřil projekční a stavební společnost Egem zakázkami za 1,5 miliardy. Zpravidla jde o přestavbu rozvodných stanic a budování nových přenosových tras. Další energetické miliardy inkasuje firma Egem s kyperským majitelem, která v roce 2010 získala v málo transparentních soutěžích státní firmy ČEPS dvě třetiny zakázek na stavbu elektrického vedení. Zbytek mezi sebou rozdělili její subdodavatelé ASE a SAG. ČEPS plánuje v příštích dvanácti letech investice nejméně za 60 miliard. Za majitele jihočeské firmy Egem je podle Insideru v obchodním rejstříku označena akciová společnost ENV Holding se sídlem v Praze a s akciemi na doručitele. Jejich údajným držitelem je kyperská firma Herington Investments.“[iv]

Kauza IKEM – Kardioport. Firma Kardioport s anonymními vlastníky dodala pražské klinice IKEM zdravotnický materiál v hodnotě 1,8 miliardy korun. „Jedna z největších zdravotnických zakázek posledních let je však podle Hospodářských novin napojena na Romana Janouška. Listu se totiž podařilo získat kopii e-mailu, který z firmy KardioPort doputoval do pražské kliniky IKEM. Pracovnice firmy v něm žádá, aby nemocnice všechny dokumenty posílala do budovy Gallery Myšák v centru Prahy, přestože firma KardioPort oficiálně sídlí v Kladně. A jak známo, právě z Gallery Myšák úřaduje Janoušek. Má tam podle údajů z katastru nemovitostí i trvalé bydliště. Instrukce vyplývající z e-mailu jsou jasné: „Moc prosím o posílání korespondence pro firmu KardioPort na adresu: KardioPort a.s., Gallery Myšák, Vodičkova 710/31, Praha 1.“[v]

Kauza Hala a pronájem odpočívadel na benzinkách. „Bývalý vysoký manažer ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Michal Hala, nyní trestně stíhán, údajně pronajal čtyři dálniční odpočívadla bez vypsání výběrového řízení firmě Monstera ovládané z Kypru, kterou podle podezření policie, měl sám vlastnit. Monstera dále pronajala odpočívadla velkým čerpadlářským firmám a inkasovala od nich za to peníze. Ty mohly v konečném důsledku, jak uvádí policie, jít přes složitou vlastnickou strukturu firmy Monstera vedoucích do daňových rájů až do kapsy zmíněného Michala Haly. Škodu vzniklou ŘSD (státu) odhadují policisté na 264 milionů Kč.“[vi]

Ekonomická data o anonymně vlastněných firmách získávajících veřejné prostředky

Identifikace skutečných vlastníků firmy získávající veřejnou zakázku je vysoce relevantním faktorem pro výši ceny veřejné zakázky. Případová ekonomická studie projektu zIndex uvádí, že „firmy s listinnými akciemi na majitele dosahují při realizaci veřejných zakázek signifikantně vyšších zisků, než je tomu u ostatních firem. Z dostupných dat lze odhadovat, že zisky anonymních firem jsou o 23 % – 70 % vyšší, než je tomu u firem s jinou vlastnickou strukturou,“ což není vysvětlitelné žádnými standardními ekonomickými faktory.[vii] Podle zIndexu jsou firmy s anonymními vlastníky jsou v soutěžích o veřejné zakázky úspěšnější.

Zákony jsou na odkrytí skutečných vlastníků firem čerpající veřejné peníze krátké

Problém zákona o veřejných zakázkách. Zákon o veřejných zakázkách požaduje pouze rozkrytí přímého vlastníka (s podílem nad 10%), nikoli skutečného konečného vlastníka. Zákon o veřejných zakázkách ve zkratce vyžaduje, aby firma A, která se uchází o veřejnou zakázku, řekla, že jí vlastní firma B. To, že ji vlastní firma B, však nemusí ani nijak doložit. Kdyby měl být z protikorupčního hlediska zákon k něčemu vyžadoval by rozkrytí a doložení, kdo je skutečným konečným vlastníkem firmy, která vyhrála veřejnou zakázku, bez ohledu na to, kolik „nastrčených firem“ je mezi dodavatelem a skutečným konečným vlastníkem. Novela zákona o veřejných zakázkách, jež vstoupila v účinnost od 1. dubna 2012 (zákon č. 55/2012 Sb.) na tomto neuspokojivém stavu nic nezměnila, neboť pouze přesunula uvedené ustanovení z jednoho paragrafu do druhého (konkrétně z § 53, odst. 1, písm. l) do § 68, odst. 3, písm. b)). 

Proč trik s anonymním vlastnictvím funguje? Protože české zákony jsou na něj krátké. Jestliže schováte vlastníka firmy do daňového ráje, ani orgány činné v trestním řízení vlastníka zpravidla nemohou zjistit. Navíc to není protizákonné. To ve výsledku umožňuje v klidu prát korupční peníze přes dividendy vyplácené do daňových rájů. Otázka novinářky: „Velkou státní zakázku, například z oblasti IT, kde jsou zaručena léta servisování softwarů, vyhraje firma, ve které dříve působil současný ministr či jeho náměstek. Navíc jde o stejnou sféru činnosti, kterou má nyní politik na starosti. Firmu již prodal a tvrdí, že s ní nemá vůbec nic společného. Z hlediska zákona je vše v pořádku?“ Advokát Láska: „To záleží případ o případu. Pokud chce podnikatel vstoupit do politiky, měl by prodat všechny své firmy. A pokud to chce udělat čestně, tak je prodá a nemá s nimi nic společného. Běžně se ale stává, že podnikatel si ve firmě přesto nechává určitý podíl. Jsou případy, kdy politik prodá firmu s takzvanou odloženou splatností – nejdřív nechá firmu vydělat díky státním zakázkám a pak když jeho společnost vydělá, je mu teprve pak zaplacen obchodní podíl, který se samozřejmě díky státním zakázkám navýší.“[viii]

Zákon o zrušení anonymních akcií nezajistí dohledatelnost skutečných konečných vlastníků českých firem, pokud jsou vlastněny přes zahraniční firmu. Zákon o zrušení anonymních listinných akcií neodkryje zahraniční vlastníky. Firmy, jež získávají největší objemy veřejných peněz z veřejných zakázek, jsou zpravidla vlastněny zahraničními firmami. To však nevylučuje, aby tyto zahraniční firmy vlastnili čeští občané.

V důsledku zavedení svěřenských fondů novým občanským zákoníkem nepůjde konečné vlastníky od 1. ledna 2014 znovu dohledat. Zavedení svěřenských fondů od 1. ledna 2014 znovu umožní kompletní anonymitu skutečných vlastníků, aniž bylo nutno používat trik se zahraniční firmou popsaný v předchozím odstavci. Jestliže firmu, která získala veřejnou zakázku, bude vlastnit svěřenský fond, skutečného vlastníka nebude možné zjistit, neboť svěřenský fond vlastníka nemá, resp. jeho vlastník je zcela anonymní.

Anonymita vlastnictví firem vede k daňovým únikům. Například, má-li řetězec společností tři články (společnost A vlastněná společností B - vlastněná společností C (z netransparentního daňového ráje) vlastněná konečným majitelem X, který je fyzickou osobou) a státní orgány znají jen dvě z nich (společnost A a společnost B), „chytrá daňová optimalizace“ zajistí, aby „viditelné“ společnosti A a B netvořily zisk. Zisk je pomocí systému půjček, licencí, plateb za společný software vyveden do neviditelné anonymní společnosti C z daňového ráje, kde je (možná) daněn a vyplacen "anonymnímu" konečnému majiteli. Jestliže se státům po řadě let podaří uzavřít smlouvu o výměně informací s daňovým rájem, kde je registrována společnost C, konečný majitel vloží mezi společnost C a sebe novou společnost D registrovanou v jiném neprůhledném daňovém ráji, a přesune zisky z již viditelné neanonymní společnosti C do nové neviditelné společnosti D, kterou opět anonymně vlastní. Je zřejmé, že tady někde je chyba. Ne ledajaká chyba, ale chyba systémová. Nebude-li stát znát celý řetězec až po konečného majitele, budou jeho snahy o zamezení daňových úniků a korupce marné. Identifikace konečných majitelů společností je proto rovněž nutnou podmínkou pro ozdravení veřejných rozpočtů a snížení korupce.


[ii] Definitivní klid pro Martina Romana. Propojení ČEZu se Škodou Power policie neprokázala, informační server iHNED.cz, 29. března 2013, http://byznys.ihned.cz/c1-55228630-definitivni-klid-pro-martina-romana-propojeni-cezu-se-skodou-power-policie-neprokazala

[iii] Stavitel získal pro Temelín miliardu a zamířil na Kypr, informační server aktuálně.cz, 10. února 2012, http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=732681

[iv] Našli jsme 100 miliard, kvůli nimž vám Nečas vezme víc, Petr Holub, informační server aktualne.cz, 20. dubna 2012, http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=741712

[v] Muž, který odvážel Janouška od výslechu: Luboš Pašek, István Léko, informační server Česká pozice.cz, 3. dubna 2012, http://www.ceskapozice.cz/byznys/personalie/muz-ktery-odvazel-janouska-od-vyslechu-lubos-pasek

[vi] Policie podezírá bývalého úředníka Halu, že vydělal stamiliony přes firmy v daňových rájích, Vojtěch Blažek, 15. dubna 2013, informační server iHNED.cz, http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-59689110-policie-podezira-byvaleho-urednika-halu-ze-vydelal-stamiliony-pres-firmy-v-danovych-rajich

[vii] zIndex, Případová studie „Ziskovost firem s listinnými akciemi na majitele ve veřejných zakázkách,“ 18. května a 30. srpna 2011 (dostupné na www.zindex.cz)

[viii] Láska: podávám na Šnajdra trestní oznámení, Iva Bezděková, blog na informačním serveru aktuálně.cz, 30. ledna 2013, http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/iva-bezdekova.php?itemid=18991

 

 

< Předchozí recept Následující recept >

DiskuzeSouvisející

Nejčtenější

Spojte se s námi

jsme na facebooku

O projektu

Záměrem projektu je představit a dát k veřejné diskuzi podrobný návrh systémových změn, jejichž cílem je omezit korupční prostředí v České republice. Autoři vycházejí z konceptu chytrých pravidel. Snížit nabídku korupčních příležitostí se chytrá pravidla snaží zejména tak, že zvyšují náklady korupčních jednání a/nebo riziko odhalení nekalých praktik.

Aktuality - prosinec 2015

 1. Splněný sen ministra Chovance: Mocný úřad na IT zakázky

 2. Šlachta začal do korupce vrtat kvůli mediální slávě a moci, tvrdí politolog a bezpečnostní analytik Šmíd

 3. Česká pošta zrušila podezřelý tendr na zabezpečení svých poboček

 4. Detektiv měl iPhone a auto od Janouškova známého. Nebyly to úplatky, brání se

 5. Policie začala prověřovat, jak dostal Andrej Babiš dotace na své Čapí hnízdo

   

Zobrazit více aktualit...