Návod 1: Jak zkontrolovat firmy získávající veřejné prostředky?

V tomto návodu bude popsáno, jak najít obchodní společnosti (firmy), které jsou napojeny na veřejné rozpočty (krok 1), dále jak vyhledat informace o těchto společnostech v obchodním rejstříku (krok 2), jak ověřit, že tyto obchodní společnosti ve sbírce listin obchodního rejstříku zveřejňují dokumenty o svém hospodaření (krok 3), a nakonec komu napsat, zjistí-li se, že některé společnosti o sobě příslušné dokumenty v obchodním rejstříku nezveřejňují (krok 4).

V případě, že znáte název obchodní společnosti, která získává veřejné prostředky, je možné první krok přeskočit a začít přímo krokem druhým.

Krok 1: Kde najít firmy napojené na veřejné rozpočty?

Prvním krokem k prověření transparentnosti obchodní společnosti napojené na veřejný rozpočet je takovou obchodní společnost najít. Bohužel v současné době neexistuje ucelený seznam firem, které od státu dostávají veřejné peníze.

Je proto nutné hledat zvlášť obchodní společnosti, které získávají (i) veřejné zakázky, (ii) evropské či státní dotace, a dále obchodní společnosti, které (iii) uzavírají smlouvy s některými kraji či obcemi nebo (iv) jsou spoluvlastněné státem, kraji či obcemi nebo (v) sponzorují politické strany.[i]

(i) Kde zjistit, které firmy získávají veřejné zakázky?

Identifikační údaje o obchodních společnostech (firmách) získávajících veřejné zakázky lze získat na internetovém portálu www.vsechnyzakazky.cz (mimo zakázky malého rozsahu) nebo ve věstníku veřejných zakázek ministerstva pro místní rozvoj (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz), kde jsou vítězové veřejných zakázek uvedeni ve zvláštní rubrice.

Jak hledat na internetovém portálu na www.vsechnyzakazky.cz je popsáno zde:
PDF stahujte kliknutím sem

Otázky a odpovědi týkající se hledání ve Věstníku veřejných zakázek ministerstva pro místní rozvoj lze najít zde:
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/en/FAQ/Faq/4

Vedle toho zveřejňují určité veřejné instituce některé další smlouvy ohledně realizace veřejných zakázek, a to na tzv. profilu zadavatele, tj. na zvláštní internetové stránce veřejné instituce, která zakázku zadala.

(ii) Kde zjistit, které firmy získávají evropské nebo státní dotace?

Identifikační údaje o obchodních společnostech, jež jsou příjemci tzv. evropských dotací, je možné nalézt na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Seznamy-prijemcu

Jak hledat v rejstříku příjemců evropských dotací lze najít zde:
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/a8213c29-3263-4b99-b643-cad46b7d33f4/LIST-OF-BENEFICIARIES_Napoveda_1_a8213c29-3263-4b99-b643-cad46b7d33f4.pdf

Informace o obchodních společnostech, jímž byly poskytnuty účelové dotace ze státního rozpočtu, lze najít v Centrálním registru dotací (CERD) prostřednictvím jeho vyhledávače (sekce: Rozšířené podmínky vyhledávání).
http://cedr.mfcr.cz

Jak hledat v Centrálním registru dotací CERD lze najít zde:
http://cedr.mfcr.cz/Cedr3INetHelp/CommonPages/Uvod0001.aspx

Informace o příjemcích dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ČR poskytuje rovněž informační systém DotInfo.
http://www.dotinfo.cz

(iii) Kde zjistit, jaké firmy uzavírají smlouvy s kraji či obcemi?

Smlouvy uzavřené mezi některými obcemi či kraji a obchodními společnostmi lze najít v centrálním registru smluv. V tomto registru smluv některé obce a kraje samy dobrovolně zveřejňují smlouvy, které uzavřely s obchodními společnostmi. Mohou zde proto být i smlouvy na zakázky nepodléhající zákonu o veřejných zakázkách.
http://portal.gov.cz/portal/rejstriky/data/10013

(iv) Kde zjistit, jaké firmy jsou spoluvlastněné státem, kraji či obcemi?

Obchodní společnosti spoluvlastněné přímo státem nelze najít v žádném centrálním seznamu. Jelikož podíly státu v těchto společnostech spravují jednotlivá ministerstva, například ministerstvo financí, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo zemědělství, ministerstvo dopravy, ministerstvo obrany nebo ministerstvo vnitra, lze v určitých případech nalézt seznamy těchto státem spoluvlastněných obchodních společností na internetových stránkách uvedených ministerstev.

Příklad: Seznam akciových společností vlastněných státem pod správou ministerstva financí, na nichž má stát podíl 40 % a více, lze najít na internetových stránkách ministerstva financí:
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/hospodareni/majetek-statu/2013/akciovespolecnosti-ovladane-cr--m-10696

Seznam obchodních společností spoluvlastněných obcí či krajem je součástí závěrečného účtu krajů a obcí. Na závěrečném účtu krajů a obcí figurují tyto společnosti v seznamu pod položkami 061, 062 anebo 069.

Závěrečný účet kraje či obce je zpravidla dostupný na internetové stránce daného kraje či dané obce. Pokud tomu tak není, je možno o něj kraj nebo obec požádat podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

(v) Kde zjistit, které firmy financují politické strany?

Další obchodní společnosti (firmy), u nichž existuje silný veřejný zájem na transparentnosti, jsou obchodní společnosti, které financují politické strany. Seznam těchto obchodních společností je každý rok uveden ve zprávě, kterou musí politické strany zveřejňovat do 30. dubna následujícího roku. Bohužel „zveřejnění“ znamená u těchto zpráv nikoli zveřejnění na internetu, jak by bylo v 21. století obvyklé, ale zveřejnění v knihovně Poslanecké sněmovny. Do této knihovny má sice přístup každý, ovšem z praktického pohledu je to pro běžného občana velmi uživatelsky nepříjemné „zpřístupnění“.

Některé politické strany dávají výroční zprávy dobrovolně na své internetové stránky. Díky tomu lze obchodní společnosti, které strany sponzorují, dohledat v těchto zprávách na internetových stránkách těchto stran.

Nově lze obchodní společnosti, jež poskytují stranám dary, najít na internetovém portálu www.politickefinance.cz.

Krok 2: Jak najít firmu v obchodním rejstříku?

Najdeme-li název či ještě lépe identifikační číslo (IČ) obchodní společnost (firmy), která je dodavatelem veřejné zakázky, beneficientem dotace nebo vypátráme-li obchodní společnost, která je spoluvlastněná státem, krajem nebo obcí, je třeba prověřit, zda tato obchodní společnost plní své povinnosti vůči obchodnímu rejstříku, například zda zveřejňuje ve sbírce listin obchodního rejstříku dokumenty o svém hospodaření.

Za tímto účelem je třeba na internetovém portálu obchodního rejstříku vedeném ministerstvem spravedlnosti (http://portal.justice.cz/) zadat název dané obchodní společnosti (v jednoduchém vyhledávání) nebo její identifikační číslo (v pokročilém hledání). Vyhledávač obchodního rejstříku vyhledá o zadané obchodní společnosti příslušné údaje.

Hledáme-li v obchodním rejstříku obchodní společnost podle názvu, je nutné zadat název vždy naprosto přesně, včetně dodatku označující právní formu společnosti, jako je například „a. s.“ označující akciovou společnost nebo „s. r. o.“ označující společnost s ručením omezeným.

Jelikož obchodní společnosti mají často velmi podobné názvy, je lepší, pokud je to možné, vyhledávat je podle identifikačního čísla, které je vždy jedinečné a u kterého nemůže dojít k omylu.[ii] Navíc podle identifikačního čísla lze v obchodním rejstříku dohledat obchodní společnostech i v situacích, kdy změní název nebo se sloučí s jinou firmou.

Příklad: Z vyhledávače ve věstníku veřejných zakázek se podaří zjistit, že firma ABL, a. s. získala cca 11 veřejných zakázek. Zadáme-li však ABL, a. s. do vyhledávače obchodního rejstříku (do jednoduchého vyhledávání), nic se neobjeví, neboť firma ABL, a. s. změnila své jméno na Mark2 Corporation Czech a. s. Chceme-li najít bývalou firmu ABL a. s. v obchodním rejstříku, je nutné po rozkliknutí odkazu „Pokročilé hledání“ zatrhnout v rubrice „Vyhledávat údaje:“ položku „platné i neplatné.“ Po tomto zatržení a zadání názvu „ABL, a. s.“ do vyhledávače, vyhledávač najde fi rmu „ABL, a. s.“ pod jejím aktuálním názvem „Mark2 Corporation Czech a. s.“

Krok 3: Jak zkontrolovat, že firma zveřejňuje v obchodním rejstříku dokumenty o svém hospodaření?

Jakmile vyhledávač obchodního rejstříku nalezne vyhledávanou obchodní společnost (firmu), nabídne o ní informace pod třemi tlačítky: „Výpis platných“ – „Úplný výpis“ – „Sbírka listin.“

Po rozkliknutí tlačítka „Výpis platných“ se objeví základní informace o vyhledávané obchodní společnosti: například datum zápisu do obchodního rejstříku, název, adresa sídla, identifikační číslo, předmět podnikání a v určitých případech jména či názvy společníků nebo akcionářů, kteří obchodní společnost vlastní. Po stisknutí tlačítka „Úplný výpis“ se zobrazí stejné základní informace o obchodní společnosti jako po stisknutí tlačítka „Výpis platných“ s tím, že se zobrazí i informace minulé, tedy ty, které již v současné době nejsou platné. Tyto informace o minulosti obchodní společnosti jsou na úplném výpisu podtržené.  Z tohoto výpisu lze proto zjistit například předchozí název společnosti nebo bývalé akcionáře.

Posledním zobrazeným tlačítkem pod základními informacemi o vyhledané společnosti je tlačítko „Sbírka listin“. Po rozkliknutí tohoto tlačítka se objeví seznam listin, které obchodní společnost do sbírky listin obchodního rejstříku zaslala. Sbírka listin obsahuje dokumenty týkající se dané obchodní společnosti. Vedle dokumentů týkajících se hospodaření obchodní společnosti, kterými jsou především účetní závěrka a pokud firma dosáhne určité velikosti, i výroční zpráva, se ve sbírce listin nacházejí zakladatelské listiny dané obchodní společnosti, stanovy, dokumenty o jmenování či volbě statutárních orgánů, různé notářské zápisy, rozhodnutí valné hromady atd.

Co se týče dokumentů o hospodaření vyhledané společnosti, mohou nastat tři situace: účetní závěrka za příslušný rok je ve sbírce listin založena (situace 1); místo účetní závěrky je do sbírky listin založena výroční zpráva, která však účetní závěrku obsahuje (situace 2); nebo účetní závěrka, ani výroční zpráva obsahující účetní závěrku do sbírky listin založena není (situace 3).

Situace 1: Účetní závěrka je ve sbírce listin založena

Účetní závěrka je obchodní společností řádně zveřejněna, pokud je založena do sbírky listin obchodního rejstříku. Je-li daná obchodní společnost řádně a transparentně vedena, mělo by být možné v seznamu dokumentů sbírky listin najít účetní závěrky za každý rok existence této obchodní společnosti.

Jestliže ve sbírce listin je u dané obchodní společnosti zveřejněna účetní závěrka, je vhodné ověřit, zda zveřejněná účetní závěrka obsahuje vše, co obsahovat má. Toto ověření je možné, pokud byla účetní závěrka digitalizovaná, tj. převedena do elektronického formátu PDF. Zda k této digitalizaci došlo, lze zjistit jednoduše: údaj o provedené digitalizaci je vedle účetní závěrky uveden, přičemž digitalizovanou účetní závěrku lze ze sbírky listin stáhnout do vašeho počítače.[iii]

Pokud k digitalizaci účetní závěrky došlo, lze odkaz na účetní závěrku rozkliknout a po jejím stažení a otevření ověřit obsah této účetní závěrky. Účetní závěrka by měla obsahovat: (i) rozvahu (bilanci), (ii) výkaz zisku a ztráty a (iii) přílohu s vysvětlujícími informacemi. Rozvaha obsahuje seznam položek majetku, závazků a jiných aktiv a pasiv s oceněním výše těchto položek v penězích. Výkaz zisku a ztrát obsahuje náklady, výnosy a výsledky hospodaření rovněž s oceněním výše těchto položek v penězích.

Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku/ztráty. Příloha rovněž obsahuje základní informace o dané společnosti, jako jsou údaje o jejích (přímých) vlastnících, počtu zaměstnanců, eventuálně o jejích dceřiných společnostech atd.

Pokud z uvedených částí účetní závěrky cokoli chybí, je zveřejněná účetní závěrka neúplná a daná obchodní společnost neplní své povinnosti vůči obchodnímu rejstříku.

Situace 2: Místo účetní závěrky je ve sbírce listin založena výroční zpráva I když účetní závěrka firmy ve sbírce listin není viditelná, neznamená to, že se zde nenachází. Účetní závěrka může být obsažena ve výroční zprávě.6

V takovém případě je nutné ověřit, zda je ve sbírce listin zveřejněna výroční zpráva za dané období. Pokud je výroční zpráva ve sbírce listin uložena a pokud je digitalizována, tj. pokud je možné výroční zprávu ze sbírky listin obchodního rejstříku stáhnout do vašeho počítače, je třeba po jejím otevření zjistit, zda je v této výroční zprávě obsažena též účetní závěrka.

Pokud se účetní závěrka ve výroční zprávě nachází a pokud obsahuje všechny předepsané části (podrobněji v předchozí situaci), je vše v pořádku. Naopak pokud výroční zpráva je ve sbírce listin uložena, avšak neobsahuje účetní závěrku – nebo ji obsahuje, avšak chybí některé její části – pak daná obchodní společnost neplní své povinnosti vůči obchodnímu rejstříku.

Pokud výroční zpráva není ve sbírce listin uložena, je třeba ověřit, zda již uplynula lhůta, ve které měla být do sbírky listin založena, jak je popsáno v situaci třetí.

Situace 3: Účetní závěrka (ani výroční zpráva) není ve sbírce listin založena

Jestliže účetní závěrka nebo výroční zpráva dané obchodní společnosti není ve sbírce listin založena, je třeba ověřit, zda již uplynula lhůta, do kdy měla daná obchodní společnost povinnost účetní závěrku nebo výroční zprávu do sbírky listin založit. Každá obchodní společnost by měla založit účetní závěrku do sbírky listin obchodního rejstříku za každý rok své existence, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního (či účetního roku).7 Pokud tomu tak není, neplní obchodní společnost své povinnosti vůči obchodnímu rejstříku.*

Pokud jde o předcházející kalendářní rok, účetní závěrka nebo výroční zpráva by měla být založena do sbírky listin do konce následujícího

Situace 2: Místo účetní závěrky je ve sbírce listin založena výroční zpráva.

I když účetní závěrka firmy ve sbírce listin není viditelná, neznamená to, že se zde nenachází. Účetní závěrka může být obsažena ve výroční zprávě.[iv] V takovém případě je nutné ověřit, zda je ve sbírce listin zveřejněna výroční zpráva za dané období.

Pokud je výroční zpráva ve sbírce listin uložena a pokud je digitalizována, tj. pokud je možné výroční zprávu ze sbírky listin obchodního rejstříku stáhnout do vašeho počítače, je třeba po jejím otevření zjistit, zda je v této výroční zprávě obsažena též účetní závěrka.

Pokud se účetní závěrka ve výroční zprávě nachází a pokud obsahuje všechny předepsané části (podrobněji v předchozí situaci), je vše v pořádku. Naopak pokud výroční zpráva je ve sbírce listin uložena, avšak neobsahuje účetní závěrku – nebo ji obsahuje, avšak chybí některé její části – pak daná obchodní společnost neplní své povinnosti vůči obchodnímu rejstříku.

Situace 3: Účetní závěrka (ani výroční zpráva) není ve sbírce listin založena

Jestliže účetní závěrka nebo výroční zpráva dané obchodní společnosti není ve sbírce listin založena, je třeba ověřit, zda již uplynula lhůta, do kdy měla daná obchodní společnost povinnost účetní závěrku nebo výroční zprávu do sbírky listin založit. Každá obchodní společnost by měla založit účetní závěrku do sbírky listin obchodního rejstříku za každý rok své existence, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního (či účetního roku).[v] Pokud tomu tak není, neplní obchodní společnost své povinnosti vůči obchodnímu rejstříku.

Příklad: Jestliže obchodní společnost existuje od 1. ledna 2008 a ve sbírce listin obchodního rejstříku chybí například k 1. prosinci 2013 účetní závěrky za roky 2008, 2009, 2010, 2011, neplní tato obchodní společnost své povinnosti vůči obchodnímu rejstříku.

Pokud jde o předcházející kalendářní rok, účetní závěrka nebo výroční zpráva by měla být založena do sbírky listin do konce následujícího kalendářního roku, nemá-li obchodní společnost nastavený účetní rok odlišně od kalendářního roku.

Příklad: Je-li účetní závěrka obchodní společnosti za rok 2012 ve sbírce listin obchodního rejstříku založena nejpozději do konce roku 2013, pak je vše v pořádku. Jestliže účetní závěrka vyhledané obchodní společnosti za rok 2012 chybí ve sbírce listin i v lednu roku 2014, neplní tato obchodní společnost své povinnosti vůči obchodnímu rejstříku, pokud nemá nastaven účetní rok odlišně od hospodářského.

Pokud obchodní společnost, jež na konci následujícího kalendářního roku nemá ve sbírce listin založenu účetní závěrku, má nastavený účetní rok odlišně od kalendářního, měla by založit účetní závěrku do sbírky listin po skončení jejího účetního roku, a to nejpozději do konce následujícího účetního roku. Odlišné nastavení účetního roku od kalendářního – například od května do května – lze zjistit z účetní závěrky za předcházející účetní rok založené do sbírky listin obchodního rejstříku. Pokud obchodní společnost nezaložila účetní závěrku do sbírky listin po skončení svého účetního roku nejpozději do konce následujícího účetního roku, neplní své povinnosti vůči obchodnímu rejstříku.

Příklad: Z účetní závěrky z předcházejícího roku založené do sbírky listin vyplývá, že účetní rok obchodní společnosti začíná 1. května a končí 30. dubna. Jestliže tedy tato obchodní společnost nezaloží do sbírky listin obchodního rejstříku účetní závěrku za období květen 2012 až konec dubna 2013 nejpozději do konce dubna 2014, neplní své povinnosti vůči obchodnímu rejstříku.

Krok 4: Kam napsat, když u zkoumané firmy chybí v obchodním rejstříku účetní závěrka?

V tomto posledním kroku je vysvětleno, co dělat, jestliže se podaří zjistit, že zkoumaná obchodní společnost (firma) nezaložila do sbírky listin ob chod ního rejstříku jednu či více účetních závěrek nebo výročních zpráv obsahujících účetní závěrku.

První možností je dát rejstříkovému soudu podnět, že zkoumaná ob chod ní společnost nezaložila do sbírky listin svou účetní závěrku, jak jí ukládá zákon. Kterému soudu je možné podat podnět týkající se této obchodní společnosti, a to hned nahoře ve druhé rubrice odshora pod názvem „Spisová značka“ (mezi rubrikami „Datum zápisu“ a „Obchodní firma“).

Šablonu pro sepsání podnětu rejstříkovému soudu v případě, že hledaná obchodní společnost nezaložila do sbírky listin obchodního rejstříku svou účetní závěrku, je možné najít v následujícím odkaze. Dokument stahujte kliknutím zde.

Adresu soudu, který se takto podařilo z výpisu obchodního rejstříku zjistit a kterému chceme podat podnět ohledně dané firmy, lze nalézt na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti (http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx). Obchodní rejstřík a sbírku listin vedou vždy krajské soudy (nazývané též rejstříkové soudy), které jsou na uvedené stránce ministerstva spravedlnosti vyznačené tučně.

Současně je možné zaslat zjištěné informace na emailovou adresu
firmy@korupcejakoparazit.cz

< Předchozí recept Následující recept >

Diskuze

Odkazy

[i] Názvy webových stránek uvedených v následujících bodech jsou platné k říjnu 2013. Jelikož tyto stránky jsou provozovány třetími osobami, na které autoři nemají jakýkoli vliv, nelze vyloučit, že se názvy těchto webových stránek v průběhu času nezmění. V důsledku toho nemohou autoři zaručit, že se přes uvedené webové stránky bude možné vždy dostat k daným rejstříkům či seznamům osob získávajících veřejné prostředky.

[ii] Pokud daná fi rma do obchodního rejstříku účetní závěrku založila, avšak ještě neproběhla její digitalizace, pak je ve sbírce listin uvedeno datum, kdy účetní závěrka rejstříkovému soudu došla, s údajem, že ještě neproběhla její digitalizace. V takovém případě bohužel není možné účetní závěrku stáhnout ze sbírky listin v elektronické podobě.

[iii] Pokud daná fi rma do obchodního rejstříku účetní závěrku založila, avšak ještě neproběhla její digitalizace, pak je ve sbírce listin uvedeno datum, kdy účetní závěrka rejstříkovému soudu došla, s údajem, že ještě neproběhla její digitalizace. V takovém případě bohužel není možné účetní závěrku stáhnout ze sbírky listin v elektronické podobě.

[iv] Dosáhnou-li fi rmy určité velikosti, mají za povinnost zpracovávat a zveřejňovat vedle účetní závěrky i výroční zprávu. Účelem výroční zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva obsahuje kromě jiného informace nutné k naplnění jejího účelu, informace o předpokládaném vývoji fi rmy atd. Sbírka listin může kromě řádných účetních závěrek ještě obsahovat mimořádné účetní závěrky, znalecké posudky či konsolidované účetní závěrky, jež zpravidla souvisí s přeměnami či likvidacemi fi rem. Tyto záležitosti technického charakteru jsou mimo rámec této publikace.

[v] Účetní závěrku zpracovává každá obchodní společnost za uplynulý rok. U většiny obchodních společností se účetní rok, za který se zpracovává účetní závěrka, shoduje s rokem kalendářním. Jestliže tedy pro obchodní společnost skončil kalendářní rok, který je shodný s účetním, obchodní společnost začne v prvních měsících roku následujícího zpracovávat účetní závěrku. Takto zpracovanou účetní závěrku musí nejpozději do šesti měsíců od konce roku, tedy do 30. června, schválit valná hromada dané obchodní společnosti, tj. vlastníci této obchodní společnosti, po eventuálním přezkoumání dozorčí radou či ověření auditorem. Schválenou účetní závěrku musí poté obchodní společnost do třiceti dnů zaslat do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného příslušným soudem. Pokud tak obchodní společnost učiní, soud doručenou účetní závěrku zveřejní ve sbírce listin po její eventuální digitalizaci, je-li soudu zaslána v listinné „papírové“ podobě. Nejpozději musí obchodní společnost zveřejnit účetní závěrku do konce následujícího roku, i když nebyla ověřena či schválena valnou hromadou.

 Související

Nejčtenější

Spojte se s námi

jsme na facebooku

O projektu

Záměrem projektu je představit a dát k veřejné diskuzi podrobný návrh systémových změn, jejichž cílem je omezit korupční prostředí v České republice. Autoři vycházejí z konceptu chytrých pravidel. Snížit nabídku korupčních příležitostí se chytrá pravidla snaží zejména tak, že zvyšují náklady korupčních jednání a/nebo riziko odhalení nekalých praktik.

Aktuality - prosinec 2015

  1. Splněný sen ministra Chovance: Mocný úřad na IT zakázky

  2. Šlachta začal do korupce vrtat kvůli mediální slávě a moci, tvrdí politolog a bezpečnostní analytik Šmíd

  3. Česká pošta zrušila podezřelý tendr na zabezpečení svých poboček

  4. Detektiv měl iPhone a auto od Janouškova známého. Nebyly to úplatky, brání se

  5. Policie začala prověřovat, jak dostal Andrej Babiš dotace na své Čapí hnízdo

     

Zobrazit více aktualit...